Algemene Voorwaarden voor de herstellingen

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, interventies, herstellingen uitgevoerd door Billy. Elk verzoek om een dienst is onderworpen aan: Bij aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden, of, Aan de (vaak mondelinge) reparatieovereenkomst, of prijsofferte, of het interventiebonformulier naar aanleiding van het op zich nemen van verantwoordelijkheid voor een tussenkomst door Billy, of een document heeft met daarin de te verrichten diensten op de datum van ondersteuning door Billy. Elk van de partijen aanvaardt dat een elektronisch systeem kan worden gebruikt voor het plaatsen, ontvangen en bewijzen van de Bestelling en ziet af van het recht om zich bij de andere partij te verzetten, met name in geval van een geschil, tegen het feit dat de betreffende informatie is verkregen. en / of opgeslagen onder elektronische vorm en zonder handtekening.

Offerte

De Klant zal kosteloos, ook telefonisch, een schatting kunnen krijgen van de Diensten die op zijn e-step zullen worden uitgevoerd. Billy is niet gebonden aan deze offerte in geval van een fout of weglating, in het bijzonder door de Klant met betrekking tot de kenmerken of staat van zijn voertuig.

Prijzen en tarieven

Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen vastgesteld op basis van de Billy-tarieven die gelden op de datum van uitvoering van de Dienst. Indien tijdens de interventie blijkt dat aanvullende diensten nodig zijn, zal Billy de Klant hiervan op de hoogte stellen voordat deze worden afgerond. Hetzelfde geldt als de aangekondigde interventietijd moet worden gewijzigd omdat de e-step speciale eigenschappen heeft. De Producten en Diensten zijn contant betaalbaar bij aflevering van de Producten of bij het ophalen van de scooter door de Klant. De Klant mag zijn voertuig slechts terugnemen na volledige betaling van alle bedragen die aan Billy in hoofdsom en toebehoren verschuldigd zijn, met inachtneming van in het bijzonder de bepalingen van artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden. Elke niet-betaling op het moment van teruggave zal automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving en onverminderd enige schadevergoeding, resulteren in de niet-levering van de e-step, totdat de factuur volledig is betaald.

Voorwaarden voor uitvoering

Billy behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een Service te weigeren als deze niet kan worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap. Billy wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, beschadiging of diefstal van voorwerpen van de e-step, met uitzondering van de uitrusting en accessoires die in het voertuig zijn ingebouwd.

Klachten

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de conformiteit van de geleverde diensten te controleren voordat ze hun voertuig in de Billy-winkel hervatten. Klachten met betrekking tot een duidelijke verslechtering zijn niet langer ontvankelijk na teruggave van de e-step aan de klant. Elke klacht met betrekking tot een Dienst of een Product moet per e-mail aan Billy worden gericht op het volgende adres: billy.be/pages/contact

Risico's en herstel van de e-step

Risico-overdracht vindt plaats wanneer de e-step wordt overgedragen. Tenzij anders overeengekomen, dient de e-step binnen 5 dagen na het einde van de reparatie en of uiterlijk bij sluiting van de Billy-winkel te worden teruggenomen. Als dat niet lukt, vraagt Billy beveiligingskosten van maximaal € 5, - per dag indien de klant te laat komt. De risico-overgang wordt dan geacht te hebben plaatsgehad bij het sluiten van de Billy-winkel op de overeengekomen dag, Billy is niet aansprakelijk in geval van diefstal of geleden schade.

Garantie en verantwoordelijkheden

Op straffe van niet-ontvankelijkheid veronderstelt de uitvoering van de herstellingsgaranties de overlegging van de factuur of het ontvangst- en interventieformulier van de e-step. In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.211-4 en volgens de consumentenwet en 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek, garandeert Billy voor zijn consumentenklanten de niet-naleving en verborgen gebreken van de verkochte producten. In alle gevallen waarin een beroep wordt gedaan op de garantie, evenals in het geval van onbeschikbaarheid van het Product dat nodig is voor de uitvoering van de Dienst, is de Billy-garantie beperkt tot de enige terugbetaling van de oorspronkelijk uitgevoerde Dienst. In geval van schade als gevolg van Billy's tussenkomst, zal de vergoeding van de door de Klant geleden schade beperkt zijn tot de vervanging van beschadigde producten - rekening houdend met veroudering - als gevolg van de gebrekkige Dienst.

This is a standard cookie notice which you can easily adapt or disable as you like in the admin. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.